ESTICOM – koulutus homo- ja bimiesten seksuaaliterveyspalveluiden tarpeesta

16.10.2018

ESTICOM – koulutus homo- ja bimiesten seksuaaliterveyspalveluiden tarpeesta

Ruskan värittämässä lämpimässä Helsingissä järjestettiin 12.-14.10 viikonlopun mittainen Esticom pilottikoulutus. Koulutukseen osallistui noin parikymmentä innokasta ja aktiivista oppijaa. Koulutukseen osallistuivat käytännössä kaikki homo- ja bimiesten seksuaaliterveyden ammattilaiset Suomesta, mukana oli myös asiaan vihkiytyneitä vapaaehtoistyöntekijöitä, terveysalan opiskelijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita. Koulutuksen vetivät Sami Tuunainen Hivpointista ja Tapani Valkonen Positiivisista.

Mikä on Esticom?

Esticom (European Surveys and Training to improve MSM Community Health) on osa Euroopan komission terveysohjelmaa (2014-2020). Esticomiin kuuluu koulutusohjelman lisäksi kaksi Euroopan laajuista tutkimusta, EMIS ja ECHOES (2017). EMIS tutkimus selvitti laajasti homo- ja bimiesten, seksuaaliterveyteen liittyviä tekijöitä ja ECHOES-kysely taas kartoitti homo- ja bimiesten parissa työskentelevien asenteita, tietotasoa, työkäytäntöjä sekä koulutustarpeita. Kyselyjen tarkoituksena on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan kehittää ja kohdentaa kohderyhmän parissa tehtävää hivin ja muiden seksitautien ennaltaehkäisytyötä.

Sami ja Tapani ovat osallistuneet kahteen viikonlopun mittaiseen kouluttaja koulutukseen Vilnassa keväällä 2018. Viikonloppujen tarkoituksena oli antaa kansalliseen pilottikoulutuksen järjestämiseen sekä sisältöjä että työvälineitä. Kansallisia pilottikoulutuksia järjestetään yli 20 Euroopan maassa. Pilottikoulutusten jälkeen tuotetaan koulutusmateriaali, joka tulee olemaan toimijoiden vapaassa käytössä.

Sami ja Tapani olivat räätälöineet koulutuksen ennen koulutusta tehdyn koulutustarvekartoituksen perusteella. Koulutuksen aiheiksi olivat valikoituneet: kulttuurisensitiivisyys, PrEP, hiv ja muut seksitaudit sekä Chemsex. Kaikissa aiheissa fokus oli nimenomaan homo- ja bimiesten seksuaaliterveydessä. Perjantain koulutus painottui ilta-aikaan ja sen aikana keskityttiin ryhmäytymiseen sekä koulutuksen aihepiiriin virittäytymiseen. Ensimmäisen toiminnallinen harjoituksen tarkoitus oli pohtia ja kirjoittaa ylös millaisia ominaisuuksia omassa lapsuuden ympäristössä pidettiin miehille kuuluvina ja millaisia taas homomiehille ominaisina. Harjoituksen tarkoituksena oli tuoda esille minkälaiset käsitykset ovat osaltaan vaikuttamassa meihin, kun teemme työtä homo- ja bimiesten parissa ja minkälaisessa todellisuudessa tähän kohderyhmään kuuluvat miehet ovat mahdollisesti kasvaneet. Perjantai päättyi naurun täyteiseen herkulliseen illalliseen hotelli Helkassa.

Lauantai – PrEP, PEP, hiv ja muut seksitaudit sekä kulttuurisensitiivisyys

Lauantaina aihepiirit olivat kulttuurisensitiivisyys, PrEP, PEP sekä hiv ja muut seksitaudit. Kouluttajat alustivat aihepiirejä, jonka jälkeen tehtiin harjoituksia pienryhmissä. Kulttuurisensitiivisyyttä käsiteltiin mm. ryhmätehtävässä, jossa pohdittiin erityisen haavoittuvien ryhmien erityispiirteitä ja palvelutarpeita sekä mahdollisia konkreettisia palveluita kullekin kyseenä olevalla ryhmälle, tällaisia ryhmiä ovat esim. transmiehet, joilla seksiä miesten kanssa sekä maahanmuuttaja taustaiset homo- ja bimiehet. Muita lauantain aihepiirejä käsiteltiin kattavien alustusten sekä yhteisen keskustelun ja pohdinnan avulla. Lauantai kasvatti osallistujien tietoja kohderyhmille keskeisistä asioista ja antoi valmiuksia asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen.

Sunnuntai – kaikki ChemSexistä!

Sunnuntai lähti käyntiin odottavin ja innostunein tunnelmin. Chemsex oli monelle koulutuksen odotetuin osuus. Chemsex viittaa huumeiden käyttöön seksin yhteydessä ja nimenomaan seksin harrastamista varten. Yleensä chemsex-sanaa käytetään miesten välisen seksin yhteydessä. Tätä ajankohtaista ja kiinnostavaa ilmiötä avattiin monipuolisesti. Kouluttajat käsittelivät alustuksessaan mm. riippuvuuden määritelmää, eri huumausaineiden vaikutuksia ja huumeiden käyttöä seksitilanteissa sekä siihen liittyviä erilaisia ilmiöitä. Aiheen ympärille oli lisäksi rakennettu kaksi ryhmätehtävää, joissa toisessa käytiin läpi Lontoossa 56. Dean Streetin seksitautiklinikalla työskentelevän David Stuartin kehittelemää ChemSex Care Plan -matalan kynnyksen interventiomenetelmää ja pohdittiin sen soveltumista Suomeen. Toisessa ryhmätehtävässä keskusteltiin ja kirjattiin pienryhmässä, miten chemsex-ilmiö tulisi huomioida olemassa olevissa palvelussa ja minkälaisia uusia palvelukokonaisuuksia tulisi mahdollisesti kehittää.

Lopuksi…

Palautekeskustelussa koulutukseen osallistuvat kertoivat saaneensa koulutuksesta paljon tietoa ajankohtaisista aiheista sekä konkreettisia työvälineitä käytännön työhön. Koulutuksen rakennetta, jossa alustukset ja pienryhmätyöskentely vuorottelivat, pidettiin erittäin toimivana. Yleinen mielipide, että koulutuksen parasta antia olivat yhteiset keskustelut ja yhteinen pohdinta. Merkittävää oli myös, että kouluttajat olivat räätälöineet sisällöt Suomen tarpeisiin.

 

 

Haluatko lukea lisää tästä aiheesta?