Vastuut ja oikeudet

Hiv-positiivisella on lähtökohtaisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin henkilöillä.

Hiv-positiivinen potilaana

Hiv-positiivisella on oikeus muiden potilaiden tavoin hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Tutkimus ja hoito toteutetaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että hoidon ja tutkimusten luvallisuuden edellytys on potilaan tietoon perustuva suostumus.

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.

Potilaalla on tiedonsaantioikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys oma-aloitteisesti ja siten, että potilas riittävästi ymmärtää annetun selvityksen sisällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta.

Potilaalla on myös tarkastusoikeus potilasasiakirjoihin, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus tietää mitä merkintöjä hänestä on potilasrekisterissä, tai onko hänestä ylipäätään mitään merkintöjä.

Maksuttomia terveydenhuollon palveluja ovat muun muassa hiv-infektion, tippurin ja seksiteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito sekä ilmoitettavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet.

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Ratkaisu tehtyyn muistutukseen on annettava kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveyden- tai sairaanhoitoa valvoville viranomaisille. Tällaisia viranomaisia ovat lääninhallitukset ja Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen).

Hiv-positiivinen ja työelämä

Henkilön ei tarvitse ilmoittaa hiv-positiivisuudesta työ- tai opiskelupaikkaa hakiessa. Työhön tai tehtävään valinnan edellytys saattaa kuitenkin olla ennen lopullista valintapäätöstä esitetty lääkärinlausunto. Onko hiv-testi osa terveystarkastusta, on lähtökohtaisesti lääketieteellinen arvio ja päätös. Testiin tulee saada testattavan tietoon perustuva suostumus.

Työterveyshuollossa syntyy työntekijöistä salassa pidettävää potilastietoa. Salassa pidettäväksi säädettyjä tietoja ei saa ilmaista, jollei se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, anna siihen suostumustaan. Työterveyslaissa säädetään, että työterveydenhuollon palvelujen tuottajan palveluksessa oleva työterveyslääkäri saa sen estämättä, mitä potilasasiakirjojen salassapidosta potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa säädetään, antaa työnantajalle erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä kirjallisen lausunnon terveystarkastusten johtopäätöksistä sekä niiden perusteella aiheellisista työsuojelutoimista, siltä osin kuin ne liittyvät työsuojeluun ja työterveyshuoltoon. Terveystarkastusten johtopäätöksillä tarkoitetaan tietoa työntekijän terveydellisestä soveltumisesta tiettyyn työtehtävään. Soveltumista koskeva johtopäätöstieto tulee olla muotoa sopiva, ei-sopiva tai rajoituksin sopiva. Terveystarkastusten tuloksista ei voi antaa muuta tietoa.

Kun työsuhdetta ei ole vielä solmittu, sovelletaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain säännöksiä tietojen antamisesta myös johtopäätöstietojen osalta. Työnhakutilanteessa hakijan on saatava ensin itse tieto terveystarkastuksen johtopäätöksistä ja hän joko itse toimittaa tiedon mahdolliselle tulevalle työnantajalle tai tieto voidaan hakijan suostumuksella toimittaa eteenpäin. Henkilön terveydentilaa koskevia tietoja ei saa luovuttaa työterveyshuollosta työnantajalle ilman kyseisen henkilön kirjallista suostumusta.

Mistä apua

Mikäli hiv-positiivinen kohtaa moitittavaa tai epäasiallista kohtelua, voi hän pyytää apua esimerkiksi oikeusaputoimistosta tai muulta lakimieheltä, potilasasiamieheltä, Positiiviset ry:stä tai Hivpointista.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Työterveyshuoltolaki. Opas työterveyshuoltolain soveltajalle. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:12.